Tajuk esei untuk pelajar yang mengambil kursus pendidikan Islam

Masalah kefahaman masyarakat kini terhadap pengertian akidah Islam serta huraian konsep akidah Islam yang sebenar menurut al Quran dan al Hadith.

Faktor-faktor kurangnya keyakinan terhadap kewujudan dan kekuasaan Allah s. w. t. serta langakah-langkah untuk menanamkan keyakinan sebenar.

Memahami pengertian rukun-rukun iman dan perkara-perkara yang boleh membatalkan iman seseorang.

Allah s. w. t. dapat dikenali melalui al Quran dengan memahami asma’ al husna serta galakan supaya berdoa menggunakan asma’ al husna.

Terdapat dua konsep yang perlu difahami dalam bermakrifat kepada Allah s. w. t. iaitu konsep rububiyah dan konsep uluhiyah.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam memahami dan meyakini kewujudan malaikat serta huraian mengenai ciptaan dan fungsi mereka.

Ramai daripada kalangan orang Islam tidak menghayati al Quran dalam kehidupan ini disebabkan kurang memahami kandungan dan tujuan al Quran diturunkan.

Kitab al Quran mengandungi berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan sama ada ilmu berkenaan dengan ibaadh, muamalah, kekeluargaan, pentadbiran maupun sains dan teknologi.

Berlakunya kemunduran dalam kalangan masyarakat Islam adalah disebabkan mereka tidak memahami al Quran dengan sebenarnya dan tidak mengamalkan isi kandungan al Quran dalam kehidupan mereka.

Al Quran merupakan satu rahmat yang diturunkan kepada manusia tetapi sebilangan kecil sahaja yang menerima dan mengamalkan al Quran dalam kehidupan.

Rasulullah s. a. w. merupakan manusia contoh yang menjadi tauladan untuk diikuti oleh semua manusia di muka bumi ini dalam semua aspek kehidupan.

Kehidupan dalam keluarga Rasulullah s. a. w. ada merupakan contoh terbaik untuk diikuti oleh setiap keluarga muslim terutama dalam aspek ibadah dan muamalah.

Faktor dan penyelesaian mengenai ramai daripada kalangan manusia yang bekerja mencari kemewahan duniawi serta melupai suatu hari yang amat penting iaitu hari akhirat.

Kematian merupakan langkah pertama manusia menuju hari akhirat tetapi ramai manusia kurang bersedia menghadapinya.

Apabila umat Islam mundur dalam mencapai kejayaan mereka sering menyalahkan takdir. Mereka murang memahami masalah qada dan qadar.

Keimanan yang kuat dalam diri dapat membentuk sikap yang positif seterusnya dapat melahirkan insan yang berkualiti.

Terdapat beberapa langkah untuk mengukuhkan iman dalam diri sendiri antaranya mengenali konsep iman dan beramal sepanjang masa.

Keimanan para sahabat Rasulullah s. a. w amat tinggi dan berkualiti seperti keimanan Bilal bin Rabh, Sumayah dan sebagainya.

Umat Islam yang mempunyai kualiti dalam keimanan kepada rukun iman akan menjadikan kehidupan mereka bebas daripada sebarang masalah.

Akidah Islam dapat berperanan dalam kehidupan membimbing kearah peribadi cemerlang dan keluarga yang berkualiti.

Syirik adalah suatu dosa yang amat besar yang tidak diampun oleh Allah s. w. t. sedangkan dosa selain daripada itu diampun jika Allah s. w. t. kehendaki.

Terdapat beberapa amalan khurat dan bid’ah dalam kalangan masyarakat Melayu khususnya di zaman ini yang perlu difahami dan dibenteras.

Masih ada amalan sesat di Malaysia ini yang perlu difahami dan perlu difahami punca-punca menularnya ajarang berkenaan dalam masyarakat Islam.

Proses kejadian manusia menurut al Quran dan sains serta tanggung jawab mereka sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Allah s. w. t. telah menjadikan manusia sebaik-baik kejadian yang memiliki keistimewaan tertentu jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain.

Iblis dan Syaitan merupakan musuh manusia, mereka mempunyai berbagai-bagai agenda dan tipu muslihat untuk menjunamkan manusia kesemuanya ke dalam neraka.

Sebagai khalifah Allah di muka bumi ini Allah s. w. t. telah memberi berbagai-bagai ujian kepada manusia untuk menguji siapakah yang baik amalan mereka.

Manusia amat memerluakan kepada agama Islam kerana disebabkan oleh beberapa faktor sama ada faktor luaran atau dalaman manusia itu sendiri.

Agama Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan seperti dalam aspek peraturan ibadah, muamalah, munakahat, jenayat, pentadbiran dan sebagainya.

Setiap bidang sistem hidup Islam adalah mempunyai nilai akidah, nilai syariah, nilai ibadah dan nilai akhlak.

Jika dibandingkan agama Islam dengan agama-agama lain maka dapat dibuktikan bahawa agama Islam adalah benar-benar dari Allah s. w. t. bukan agama rekaan.

Islam merupakan agama akhir zaman yang merupakan rahmat kasih sayang Allah s. w. t. kepada semua umat manusia seluruh alam.

Seseorang itu akan bergelar muslim apabila mengucap dua kalimah syahadat dan akan terbatal dua kalimah syahadat apabila melakukan beberapa perakara tertentu.

Terdapat beberapa perkara yang memerlukan seseorang itu berwuduk dan wuduk akan terbatal apabila mereka melakukan beberapa perkara tertentu.

Solat merupakan tiang agama dan apabila mereka meninggalkan solat maka akan runtuhlah agama Islam yang ada dalam diri mereka.

Terdapat beberapa jenis solat yang perlu dilakukan oleh setiap umat Islam sama ada ibadah solat wajib atau sunat.

Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja akan mendapat balasan di dunia dan di akhrat seperti yang dijanjikan oleh Allah s. w. t.

Solat merupakan komunikasi secara langsung antara manusia dengan penciptaNya iaitu Allah s. w. t. oleh itu perbaikilah teknik solat itu.

Solat itu dapat mencegah sesorang itu daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah s. w. t sedangkan mereka yang masih melakukan maksiat maka solat itu tidak dapat membentuk diri mereka.

Melalui solat secara berjamaah umat Islam dapat menghubung kasih sayang sesama mereka dan dapat menyelesaikan masalah mereka bersama.

Terdapat beberapa jenis zakat yang diperkenalkan dalam Islam yang melalui zakat ini dapat membangunkan ekonomi umat Islam.

Semua lapisan umat Islam seperti fakir miskin akan mendapat jaminan melalui sistem zakat apabila sistem ini benar-benar dijalankan.

Sistem Zakat telah menjadikan masyarakat Islam terbela seterusnya zakat juga merupakan dana membangunkan umat Islam dalam setiap aspek kehidupan.

Puasa merupakan suatu ibadah yang mulia di sisi Allah s. w. t. selain dari itu ia dapat menjadi benteng menghadapi hawa nafsu.

Puasa adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah s. w. t. di dalam al Quran dan puasa akan rosak apabila mereka melakukan perkara-perakara tertentu.

Selain daripada puasa wajib terdapat juga puasa-puasa sunat yang Rasulullah s. a. w. sendiri melakukannya.

Jika difikrkan secara saintifik maka kita akan dapat menyaksikan beberapa faedah duniawa bagi mereka yang melakukan ibadah puasa.

Untuk menjamin kualiti puasa di sisi Allah s. w. t. maka beberapa garis pandun perlu diikuti sepanjang melakukan ibadah puasa dari terbit hinggalah terbenam matahari.

Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
PERLIS
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com